דף מאגר ראשי > חוקים וזכויות > חוקים ותקנות
 
מרכז נוער

מרכז נוער מהווה מסגרת המיועדת לילדים עם צרכים מיוחדים. המרכז מופעל אחרי שעות הלימודים ומספק פעילות פנאי, חברתית והכנה לעצמאות. מטרתם של מטרתם של מרכזים אלו היא קידום תחומי תפקודי היום יום של הילד והכנה למעבר לשלב הבגרות, פיתוח מיומנויות תקשורתיות בין אישיות וחברתיות, מתן פעילות שיקומית וכן לאפשר להורים זמן לצורכיהם וצורכי יתר המשפחה.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתתסמונות
סל השירותים בהתפתחות הילד

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי על המדינה לספק שירותי התפתחות הילד לילדים מגיל לידה עד גיל 18 הזקוקים לטיפול בשל בעיות התפתחותיות ורפואיות.

הילדים זכאים לקבל את הטיפולים מקופת החולים בה הם מבוטחים, על פי אבחון הצוות המקצועי.

הטיפולים הניתנים:
פרא-רפואיים:
פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, טיפול פסיכולוגי, עבודה סוציאלית.
טיפולים הניתנים ע"י צוות רב מקצועי הכולל: רופא מומחה בנוירולוגית ילדים או רופא ילדים מומחה בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
מרכז אבחון באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוק הסעד טיפול במפגרים (אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ) (תשכ"ט-1969) ותקנותיו קובע כי אדם שיש ספק לגבי היותו עם מוגבלות שכלית התפתחותית יובא בפני ועדת אבחון לשם קבלת החלטה האם הוא אדם עם מוגבלות שכלית ואם כן תחליט הועדה גם על דרכי הטיפול בו.

כדי לסייע לועדת האבחון בקבלת החלטה, קיימת מערכת אבחון האחראית על ביצוע הבדיקות הנדרשות לשם אבחנה של רמת התפקוד, היכולת של האדם, הקשיים, הצרכים שלו ומידת התמיכה לה הוא זקוק בחיי יום-יום.

מערכת האבחון

מערכת האבחון באה לענות על הצורך של אבחון האוכלוסייה המופנה לועדה. האבחון נעשה ע"י צוות רב מקצועי והעברת ממצאי הבדיקות, לאחר ביצוען אל ועדת האבחון.

האבחון מוגדר כתהליך שיטתי של איסוף נתונים לגבי: הכוחות, הקשיים, הצרכים ומידת התמיכה הנחוצה בתחומי החיים השונים של האדם, משפחתו וסביבתו.

במהלך האבחון כולו קימת התייחסות גם למצב החושים, להכרת הרקע התרבותי, הלשוני, ולהבנת הנורמות בסביבתו של המאובחן.

בכל מרכז אבחון פועלים צוותים רב מקצועיים המורכבים מעובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים ובהתאם לצורך גם עובדים פארא רפואיים ומאבחנים תעסוקתיים.

מתכונת עריכת האבחונים

א. אבחון נייח בו כל הבדיקות האבחוניות נערכות במרכזי האבחון.

ב. אבחון נייד בו צוותי האבחון מבצעים את כל הבדיקות האבחוניות במסגרות הקהילתיות שבהן מטופלים המאובחנים כמו מע"ש או מעונות יום, או בתוך מעונות הפנימייה שבהם גרים המאובחנים. לצורך אבחון זה יש לקבל אישור מראש מהמפקחת הארצית על מערכת האבחון.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית
ועדת אבחון לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חוק הסעד טיפול במפגרים (אנשים עם מוגבלות שכלית) (תשכ"ט-1969) ותקנותיו קובע כי אדם שיש ספק לגבי היותו עם מוגבלות שכלית התפתחותית יובא בפני ועדת אבחון לשם קבלת החלטה האם הוא אדם עם פיגור שכלי ואם כן תחליט הועדה גם על דרכי הטיפול בו.

כדי לסייע לועדת האבחון בקבלת החלטה, קיימת מערכת אבחון האחראית על ביצוע הבדיקות הנדרשות לשם אבחנה של רמת התפקוד, היכולת של האדם, הקשיים, הצרכים שלו ומידת התמיכה לה הוא זקוק בחיי יום-יום.

ועדת אבחון

הרכב ועדת אבחון ממנה שר הרווחה וחבריה הם: רופא, פסיכולוג, פסיכיאטר, מחנך, פקיד סעד-יו"ר הועדה. והיא נערכת במתכונת של :

• ועדת אבחון נייחת

א. הועדה מתכנסת במרכז האבחון בו אובחן האדם.

ב. עבור אנשים שבעניינם מתקיימת ועדת אבחון בלבד, היא מתכנסת במחוז.

• ועדת אבחון ניידת - הועדה מתכנסת במקום בו נמצא האדם, כגון: מע"ש, מעון יום שיקומי, מעון פנימייה וכד'. לצורך ועדת אבחון ניידת יש לקבל אישור מראש של המפקח הארצי על ועדות האבחון.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008

לפניכם תיקון מס' 3 לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

עובדים שהתפטרו עקב המצב הבריאותי שלהם או של בן משפחתם יכולים במקרים מסויימים להיות זכאים לפיצויי פיטורין על פי חוק פיצויי פיטורין. לפניכם החוק המלא.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 85), התשס"ח - 2008

תיקון חוק הקובע שאדם אשר יש ברשותו תו חניה לרכב של אדם נכה משותק רגלים, זכאי לנסוע בנתיב שיועד לתחבורה הציבורית.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתנכויות רב תחומיותתסמונות
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2008

התקנות הבאות הותקנו, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, כדי להבטיח ששירותי בזק ומיתקני בזק יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 43), התשס"ט–2008

תיקון מס' 43 לחוק הבריאות הממלכתי, מקנה לילדים על רצף האוטיזם, עד גיל 18, טיפולים פרה-רפואיים בקופות החולים.


למידע המלא...
סוג לקות: רצף האוטיזם, PDD, אספרגר
תקנות התעבורה תשכ"א 1961 : בדיקות רפואיות

לפניכם חלק מתקנות התעבורה המתייחסות לבדיקות רפואיות שעל אדם שמבקש רשיון נהיגה לעבור, כולל התייחסות לאנשים עם צרכים מיוחדים.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 (חלק ח'1)

התקנות מפרטות את התנאים הנדרשים והמידות הנדרשות כדי להבטיח נגישות לאנשים עם מוגבלויות בבניינים ציבוריים חדשים; במקומות להתקהלות  ובבתי עלמין (כולל דרכי גישה, חניה, מתקני תברואה, מעליות ומעלונים ומתקנים נוספים).


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד - 1994

חוק הסעה בטיחותית לילדים נכים , מעגן זכאות לכל ילד נכה להסעה ממקום מגוריו או מקום סמוך לו למוסד החינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג הנכות או המגבלה.
החוק מעניק זכאות לנסיעה הלוך ושוב אך אינו מחייב הסעה ממקום המגורים אלא גם ממקום סמוך שאינו מצריך נסיה ארוכה.
יש לשים לב להגדרת המונח "ילד נכה". בחוק זה מוגדר ילד נכה כאדם בין הגלאים שלוש לעשרים ואחת, שמחמת ליקוי בכשרו הגופני, שכלי, נפשי או התנהגותי אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו ונזקק להסעה.
האחריות להסעתו של הילד הינה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד הנכה. ההסעות יהיו בהתאם לשעות הלימוד במוסד בו הוא לומד. כמו כן, על הרשות חובה לדאוג לרכב בטיחותי בכל מקרה בו ההסעה כוללת חמישה ילדים נכים או יותר וחובתה לדאוג שהישיבה ברכב לא תפגע בבריאותו של הילד הנכה.
*להגדרת רכב בטיחותי יש לפנות לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה- 1995.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תעודת עיוור / לקוי ראיה, הוראה 3 לפרק 6 בתע"ס

תעודת עיוור / לקוי ראייה מקנה הטבות ופטורים הניתנים ע"י גופים שונים, ממשלתיים ואחרים. בהוראה מפורט מי זכאי ותהליך הנפקת התעודה.
למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
שירותי ההדרכה השיקומית לעיוורים וללקויי ראיה, הוראה 6 לפרק 6 בתע"ס

ההדרכה השיקומית לעיוורים וללקויי ראייה היא שירות לשיפור תפקודי. ההוראה מפרטת את השרותים הניתנים בשני מישורים: שירות לפרט - המקנה טכניקות המסייעות לאדם העיוור או לקוי הראיה לשפר את תפקודו שנפגע כתוצאה מהירידה בראיה ; שרות למוסדות ולגופים - מתן ייעוץ והדרכה אנשים המטפלים באדם העיוור, מתן ייעוץ בעניני נגישות לארגונים.


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
שירותי שיקום לילדים ולנוער בקהילה בגילאי 0-21, הוראה 16 לפרק 5 בתע"ס

ההוראה מפרטת שרותים תומכים - כגון מתן מטפח, נופשון, פעילויות פנאי וחוגים - הניתנים לילידם ונוער עם נכות, המתגוררים בקהילה.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתעיכוב התפתחותי
שירותים בקהילה לאנשים עם אוטיזם / הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים בביתם, הוראה 3 לפרק 10 בתע"ס

בהוראה מפורטים שרותי הסיוע בהם משתתף משרד הרווחה עבור אנשים עם אוטיזם/PDD השוהים בביתם: מטפח אישי, מעון יום שיקומי, שילוב בליווי סייעת, מועדונית וקייטנה. מטרת השירותים האלה לאפשר את הישארותו של האדם בחיק משפחתו ואת השתלבותו בקהילה ולהקל על המשפחה.
למידע המלא...
סוג לקות: רצף האוטיזם, PDD, אספרגר
קייטנות קיץ, הוראה 9 לפרק 14 בתע"ס

ההוראה באה להסדיר את האפשרות של ילדים ובוגרים עם פיגור שכלי (הגרים בבית) להשתתף בקייטנות, כפי שמתאפשר לאדם רגיל בחברה.
למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
מסגרות שיקומיות משלימות לילדים ונוער עם נכות (גילאי 3-21), הוראה 14 לפרק 5 בתע"ס

ההוראה מסדירה את דרכי העבודה של מסגרות יום שיקומיות בקהילה לילדים עם נכות. הפעילויות מתקיימות בשעות אחה"צ, אחרי שעות הלימודים בבית הספר. בהוראה פירוט על סוגיות כמו יעדי המסגרת, סוגי הפעילות, זמני הפעלה, גודל הקבוצה, כח אדם וכו'.
למידע המלא...
סוג לקות: עיכוב התפתחותי
מסגרות יומיות לילדים עם עיוורון / ליקויי ראייה (גילים 0-6), הוראה 20 לפרק 6 בתע"ס

ההוראה מסדירה את דרכי עבודתן של מסגרות יום בקהילה לילדים עם עיוורון / ליקויי ראיה, בכפוף לחוק מעונות שיקומיים, התש"ס 2001 (נספח א').
למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי ראייה
זכות המטופל למידע רפואי ולעיון ברשומה הרפואית, 1996

סוג לקות: כולם
דף מידע - נגישות בניין ציבורי חדש לאנשים עם מוגבלות ישראל. משרד המשפטים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תיקון לתקנות התכנון והבניה, העוסק בדרישות להתאמת נגישות בכל מבני הציבור החדשים הנבנים בישראל, כך שיהיו נגישים גם לאנשים עם מגוון סוגי המוגבלות.  התיקון נכנס לתוקף מתחילת אוגוסט 2009 ומחייב כל בניין חדש או תוספת לבניין קיים לעמוד בדרישות הנגישות, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע למבנים העומדים לרשות הציבור ולהשתמש בהם באופן חופשי שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי.


למידע המלא...
בעלות: ישראל. משרד המשפטים. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סוג לקות: כולם
התאמות בבחינות ללקוי למידה

עיקרון שוויון הזדמנויות בדרכי למידה והיבחנות ללקוי למידה, יוצר התאמות בבחינות ללקוי למידה כגון תוספת זמן, היבחנות באמצעות מחשב, הקראה ו/ או הכתבה, היבחנות פעל-פה, מבחן מותאם, המרת בגרות במתמטיקה למקצוע מדעי אחר והתאמות נוספות. התאמות אלה מאפשרות בדיקת רמת הידע הדרושה במקצוע מסוים, תוך מתן מענה לקשיים על רקע של לקויות למידה, ההתאמות מיועדות לסייע לתלמיד לעקוף רק את הקושי שיוצרת הלקות בהיבחנות עצמה.

ההתאמות בבחינות ניתנות באופן הדרגתי לאורך הרצף החינוכי. והיא ניתנת ב שלוש רמות

רמה 1

התאמות שלא פוגעות במהות הנמדדת בבחינה, ההתאמה לא משפרת השיגי ילדים ללא לקות למידה, אך היא מסייעת לנבחנים בעלי לקות למידה. כגון תוספת זמן, הקראת שאלון וכו'

רמה 2

התאמות שעלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת במבחן, ז"א שינויים בתנאי המבחן ולא בתוכן. כגון הקראה לבוחן נטראלי, הבחנות באמצעות מחשב וכ'

רמה 3

התאמות שמשנות המהות הנמדדת בבחינה, ז"א שינויים בתנאים ובתכנים של במבחן. כגון מבחן מותאם, מבחן בע"פ, המרת מקצוע וכו'


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, ADHD
הנגשת הסביבה הלימודית לתלמיד עם לקות שמיעה

ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. יש חובת ביצוע הנגשה לכיתות תלמידים עם לקוי שמיעה הלומדים במוסד לחינוך רגיל או מיוחד. משרד החינוך מאשר השתתפות 30,000 ₪ עבור הנגשת הכיתה.

ההנגשה כוללות

1. תקרה אקוסטית ו גופי תאורה

2.החלפת מזגו למזגן שקט

3. מערכת הגברה בכתה (קבוצתית או אישית)

4. אטמת חלונות פנימיים/ פרצות במעטפת

5.דלת עם פסי אטימה

6.פיןי קירות

7.רצפה רכה/ גומיות לרגלי הרהיטים

8.זיגוג כפול / אטימת חלונות חיצוניים (מומלצת בחירת כתה במקום השקט ביותר בבית הספר)

9.פעמון מהבהב (בחצרות)- על פי הירידה בשמיעה ו/ או התפקוד השמעתי

החל מ ינואר 2013: כל תלמיד יהיה זכאי להנגשה כיתה אקוסטית 4 פעמים במהלך שנות חינוך חובה, פעם אחד בכל חטיבה:

בגני ילדים ,בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, תיכון


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי שמיעה
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 - חלק ב'

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעגן את זכותו של כל תושב לשירותי בריאות בהתאם לסל הבריאות. חשוב לדעת כי סל הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית, כולל את שירותי הבריאות שיינתנו לכל מבוטח. הסל עשוי להשתנות מדי פעם ויש לעקוב אחר השינויים בסל הבריאות על מנת לדעת מה כלול בסל ועל ידי כך, מה היקף הזכויות בשירותי הבריאות. החוק קובע חובת תשלום דמי ביטוח לאומי בסך מינימום של 47 ש"ח לחודש, במידה והאדם עובד המעביד חייב לשלם דמי בריאות עבור עובדיו. סעיף 23 בחוק קובע כי לכל אדם הזכות לבחור לאיזו קופת חולים הוא יישתייך. לפי החוק קופת החולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי עפ"י סל הבריאות, ללא כל הפליה.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 - חלק א'

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעגן את זכותו של כל תושב לשירותי בריאות בהתאם לסל הבריאות.
חשוב לדעת כי סל הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית, כולל את שירותי הבריאות שיינתנו לכל מבוטח. הסל עשוי להשתנות מדי פעם ויש לעקוב אחר השינויים בסל הבריאות על מנת לדעת מה כלול בסל ועל ידי כך, מה היקף הזכויות בשירותי הבריאות.
החוק קובע חובת תשלום דמי ביטוח לאומי בסך מינימום של 47 ש"ח לחודש, במידה והאדם עובד המעביד חייב לשלם דמי בריאות עבור עובדיו.
סעיף 23 בחוק קובע כי  לכל אדם הזכות לבחור לאיזו קופת חולים הוא יישתייך. לפי החוק קופת החולים תיתן לכל מי שהיא אחראית כלפיו את כל שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי עפ"י סל הבריאות, ללא כל הפליה.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות מעונות יום שיקומיים (השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של ‏פעוט עם מוגבלות), תשס"ז-2006‏

לפניכם נוסח התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התשס"ז-2006‏, בנושא השתתפות בהוצאות של מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
שרותים בתחום התפתחות הילד, חוזר סמנכ"ל 3/09 ישראל. משרד הבריאות

החוזר בא להסדיר את עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים, הנוגעים בזמנן ההמתנה לאבחון ולטיפול ממועד הפניה.


למידע המלא...
בעלות: ישראל. משרד הבריאות

סוג לקות: כולם
תקנות מעונות יום שיקומיים (רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם), תשס"ח-2008

לפניכם נוסח התקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 4), התשס"ח–2008

לפניכם תיקון מס' 4 לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות אשר התקבל בכנסת ב24 ביוני 2008.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתליקויי ראייהליקויי שמיעהרצף האוטיזם, PDD, אספרגרמחלות כרוניות, מערכתיותנכויות רב תחומיותתסמונותמוגבלות שכלית התפתחותיתעיכוב התפתחותיהפרעות רגשיות
חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח–2008

החוק מקנה זכויות ספציפיות לתלמידים במוסדות על-תיכוניים עם ליקויי למידה ועם ADHD, מסדיר את נושא הליך האבחון והמקצועות הרשאים לאבחן לקויות למידה, וקובע סטנדרטים חדשים באשר למהות התמיכה וכלי התמיכה בתלמידים עם לקויות למידה. 


למידע המלא...
סוג לקות: ליקויי למידה, הפרעת קשב וריכוז, ADHD
תקנות מעונות יום שיקומיים (קביעת הסכום שבו תישא קופת חולים), תשס"ח-2007

לפניכם תקנות לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 העוסקות בהשתתפות קופות החולים במימון הטיפולים. התקנות מפרטות את עלות הטיפולים הקבועים בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, אשר קופת חולים מחויבת לתתם לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

חוק זה עוסק במינוי של אפוטרופוס לקטין שהוריו אינם מסוגלים לדאוג לרווחתו ושלומו, ולבגיר אשר מפאת כושרו הגופני הנפשי או השכלי אינו מסוגל לדאוג לעצמו. החוק מתייחס לתפקידיו של האפוטרופוס ולאחריות החלה עליו לדאוג לשלומו, לרווחתו ולכל צרכיו של האדם עליו הוא אחראי .


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955

חוק זה מתייחס למינוי של פקיד הסעד, לתפקידו ואחריותו בהכנת תסקירים לבית המשפט בעניינם של קטינים וחולי נפש.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך - 1960

החוק עוסק במצבים בהם קיים צורך לערב את בית המשפט במטרה שיקבל החלטה בעניינו של קטין אשר האחראים עליו אינם יכולים לקבל החלטה בעניינו, או מצבים בהם הקטין עצמו אינו מציית להחלטות שנתקבלו בעניינו.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח - 1988

החוק מתמקד בפרשנות לחוק החינוך המיוחד ועוסק במספר נושאים וביניהם "חינוך מיוחד חינם" - מטרה, זכאות ואחריות, "אבחון והשמה" - מינוי והרכב ועדות השמה, קביעת זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ועוד, "הלימודים במוסד לחינוך המיוחד" - משך שנת הלימודים, מספר שעות לימודים, תוכנית לימודים אישית ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969

לפניכם סעיף 59.ג מחוק המקרקעין העוסק בהתאמות בדיור לאנשים עם מוגבלות.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג) התשס"א-2000

התקנות מגדירות את הכללים המחייבים עובד אשר רוצה לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מהעבודה עקב הריון ולידה של בת זוגו.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

התקנות מפרטות את הכללים להסדרת הנגישות לשירותי התחבורה הציבורית עבור אנשים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות.
למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה - 1995

תקנות הסעה בטיחותית מתייחסות לזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבל הסעה וליווי למסגרות החינוך. התקנות מתייחסות גם לפעוטות בגילאי שנה עד שלוש הנכללים במסגרת חוק מעונות יום שיקומיים.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

מטרתו של חוק זה לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של נכי הנפש כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.


למידע המלא...
סוג לקות: הפרעות רגשיות
חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט-1969

חוק זה מעגן את אופן האבחון של אנשים עם פיגור ומביא את סמכויות ועדת האבחון.
למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (שיעורי הנחה מאגרת רשיון להפעלת מונית, נגישות אוטובוסים ורכב השכרה), התשס"ז- 2007

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות העוסקות בהסדרת נגישות לשירותי התחבורה הציבורית.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתליקויי ראייהליקויי שמיעה
חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז - 1997

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה נועד לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי מרבי של כשרונותיו, על ידי הוספת שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך. 
החוק חל על לימודים במוסד חינוכי מגן חובה ועד כתה י"ב.
למעשה, החוק מבטל בסעיף 6 את חוק יום חינוך ארוך ובא במקומו. שר החינוך ממונה על ביצועו ע"י התקנת תקנות.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק חניה לנכים, התשנ"ד - 1994

חוק חניה לנכים, מעניק זכות לנכה שקיבל "תג נכה" מהרשות, לחנות במקומות שהחנייה בהם אסורה בתנאים מסויימים.החוק נועד להקל על הנכה לנגישות למקומות ציבוריים בהם אין חנייה לנכים או שאין מקום פנוי.
החוק מאפשר לנכה לחנות במקום אסור אם אין בסמוך מקום חניה מוסדר לנכים או שאינו פנוי. כמו כן, החנייה תותר רק אם אין בה סיכון לעוברי אורח וכן אם אין היא מהווה מכשול או מונעת מעבר.
יש לשים לב שלאדם שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה, אסור להשתמש בתו. החוק מטיל אחריות פלילית על שימוש שלא כדין בזכויות שעל פי חוק זה.
* החוק אף אוסר על שוטר או גורר לנעול גלגלי רכב של נכה, גם אם הוא חונה בניגוד לחוק זה. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א - 2001

חוק חינוך חינם לילדים חולים, מחייב את שר החינוך לקבוע תוכנית למתן חינוך לילדים מאושפזים וילדים חולים.
ילד חולה מוגדר כילד מעל גיל 5 השוהה בבית מעל 21 ימים רצופים, עפ"י הוראת רופא. כמו כן, ילד החולה במחלה מתמשכת נחשב ילד חולה לצורך חוק זה. מחלה מתמשכת מוגדרת כמחלה או ליקוי המצריכים שהייה בבית לתקופה העולה על 4 שבועות.
החוק קובע כי תכנית החינוך תנתן לילד בביתו, בהסכמת הוריו. אם הילד מאושפז, התוכנית תנתן בבית החולים בו הוא מאושפז.
מימון התכנית הינו ע"י רשות החינוך המקומית בשיעור זהה לאופן שממומן חינוך כמשמעו בחוק לימוד חובה (ראה חוק לימוד חובה).


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

חוק חופש המידע מתמקד בזכות הקיימת לכל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע מכל רשות ציבורית בתנאים מסוימים. החוק מספק מידע אודות נוהל הגשת בקשות לקבלת מידע והטיפול בהן, מידע אודות דחיית בקשות במקרים מסוימים ומידע נוסף. 
ככלל, רשות מקומית חייבת למסור כל מידע שברשותה שקיים ואין צורך במאמץ מיוחד בכדי לרכזו.
החוק מאפשר לרשות לדחות בקשות במקרים בהם הטיפול מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירים (סעיף 8). המונח "בלתי סבירים" הינו מונח עמום הניתן לפירוש לכאן ולכאן ונתון לשיקולי מדיניות, כן מונה החוק מקרים בהם לא ימסר מידע מפאת חשש לפגיעה בבטחון המדינה או מחשש שיש במידע בכדי לפגוע בתפקוד הרשות או שאין למידע חשיבות או עניין לציבור.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996

חוק זכויות החולה,  מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.
החוק קובע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא או מטעם אחר כיוצא באלה.
החוק קובע כי יקבעו כללים לשם שמירת על כבודם ופרטיותם של החולים.
בעניין הסכמה לטיפול נקבע מפורשות כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת. לשם הסכמה מדעת נדרש כי יחשפו בפני החולה מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע.
בסעיף 15 מובאים מקרים בהם ניתן לטפל גם ללא הסכמה. אלו מקרים בהם לא ניתן לקבל הסכמה מחמת מצבו של החולה או שמא נשקפת סכנה ממשית לחייו.
החוק מטיל על הרופא המטפל חובת רישום של כל שלבי הטיפול ושמירת הרישום הנ"ל.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק דמי מחלה, תשל"ו - 1976

חוק דמי מחלה מעגן את הזכות לקבלת שכר בעבור העדרות מהעבודה עקב מחלה.
התקופה המקסימלית לזכאות לדמי מחלה מוגדרת בסעיף 4. הסעיף קובע כי הזכאות לא תעלה על יום וחצי לכל חודש עבודה מלא ובכל מקרה לא יותר מ- 90 ימים.
בעבור היום הראשון אין מקבלים דמי מחלה, בעבור היום השני והשלישי הזכות לדמי מחלה הינה מחצית מדמי המחלה והחל מהיום הרביעי להעדרות הזכאות הינה לדמי מחלה מלאים עד למקסימום כאמור לעיל.
שיעור דמי המחלה הינם 75% משכר העבודה שהעובד היה זכאי לקבלם אילו המשיך בעבודתו.
* חשוב לציין כי עובד שעבד או קיבל שכר ממקור כלשהוא בזמן מחלתו, אינו זכאי לדמי מחלה כמשמעם בחוק זה.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א - 2000

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים.
החוק מטיל על עוסק או נותן שירות ציבורי או מפעיל מקום ציבורי את החובה שלא להפלות בהספקת המוצר או השירות.
הגדרת "מקום ציבורי" בחוק זה, הינה הגדרה רחבה וכוללת כל מקום המיועד לשימוש הציבור. בחוק ניתנות מספר דוגמאות, אך ניראה כי זו אינה רשימה סגורה וכי ניתן להכניס אליה כל מקום כל עוד הוא מיועד לשימוש הציבור.
בחוק הנ"ל ניתן לעשות שימוש רחב להתאמת מקומות בילוי לצרכים של אנשים עם מוגבלויות וכן במתן שירותים שונים.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 4), התש"ס - 2000 : טיפולים פרא-רפואיים

תיקון מספר ארבע לחוק חינוך מיוחד נחקק כדי להסיר ספק ולהבהיר, שאין בקבלת טיפולים פרא-רפואיים במסגרת בתי הספר כדי לשלול זכאות לקבלת טיפולים פרא-רפואיים במסגרת קופות החולים. שירותים הניתנים לפי חוק חינוך מיוחד הם רק השירותים הנצרכים בשביל לימודיו וחינוכו של התלמיד בחינוך המיוחד, ועל כן אין בזכאות לפי חוק החינוך המיוחד כדי לשלול זכאות לקבלת שירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970

התקנות מפרטות את התנאים הנדרשים והמידות הנדרשות כדי להבטיח נגישות לאנשים עם נכות פיזית במעליות, מעלונים וחדרי מדרגות בבנייני מגורים; בבניינים ציבוריים; במקומות חנייה של בניינים ציבוריים; במסעדות, בתי עינוג, וחדרי אוכל ציבוריים. כמו כן, התקנות מציינות את הצורך להתקין בבניינים ציבורייים סימני אזהרות ואזעקות לחרשים.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתליקויי שמיעה
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965

סעיף זה של החוק מפרט את הפעולות שעל הרשות המקומית לנקוט כדי להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות להצביע בבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח - 1988

חוק הרשויות המקומיות בא להבטיח את הנגישות במדרכות לאנשים המוגבלים בניידות. החוק מחייב את הרשות המקומית להנגיש אזורים ציבוריים ולהימנע מהתקנת מתקנים המגבילים את נגישות הנכים.


למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשס"ג - 2003

תקנות התכנון והבניה מפרטות תנאים להתרת עבודה מצומצמת במסגרת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965. התקנות מציגות רשימה של תוספות שהנן בנייה בבניין קיים או ליד בניין קיים, התוספות הללו מוגדרות כ"עבודה מצומצמת" ולכן יכולות לזכות את המבקש בהיתר מיוחד. אחת מן התוספות המעניקות היתר כזה היא ס' 10(2) "ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו".
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

חוק התכנון והבניה, פרק ה-1, עוסק בנושא של התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.
א. ס' 158(ג)- החוק מקנה לשר הפנים את הזכות להורות לבעלים של בניין ציבורי קיים שאין בו סידורים לנכים להתקין מתקנים שכאלו.
ב. ס' 158(ו)- היתר לבנין חדש ינתן רק אם תכנית הבנין כוללת סידורים לנכים.

למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט - 1969

החוק מפרט את התנאים הנדרשים בישוב כדי לאפשר את הצבעתם לכנסת של אנשים המוגבלים בניידות ומחייב כל רשות להקצות לפחות קלפי אחת עם נגישות לנכים אלא אם כן ניתן היתר להיעדר קלפי כזו מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזית
משרד המשפטים : נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

באתר תוכלו למצוא חוקים, תקנות, כללים וצווים הנוגעים לעניינם של אנשים עם מוגבלות בישראל וכן חומר על ארגונים העוסקים בנושא.


לאתר...
בעלות: ישראל. משרד המשפטים

סוג לקות: כולם
אתר הכנסת: חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7), התשס"ג-2002

אתר הכנסת מציג את נוסח התיקון בחוק החינוך המיוחד, הנקרא גם חוק השילוב, העוסק בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
לאתר...
בעלות: ישראל. משרד המשפטים

סוג לקות: כולם
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001 : הסבר

ההסכם תוקן במרץ 2002 במספר נושאים, בין היתר בנושא האפשרות להוציא חניך ממעון ובנושא הטיפול הרפואי. קטע ההסבר מדגיש את חשיבות התיקון בנושא הטיפול הרפואי ואת משמעותו מבחינת יידוע ההורים בטיפול התרופתי.


למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון), התשס"א-2001

כל הורה (או אפוטרופוס) שילדו נכנס למוסד או להוסטל צריך לחתום על "הסכם להחזקת נזקק מפגר במעון". הסכם זה תוקן במרץ 2001, בין היתר בנושא האפשרות להוציא חניך ממעון ובנושא הטיפול הרפואי.
למידע המלא...
סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
נגישות באינטרנט

פרויקט נגישות לאינטרנט יצא לדרך לפני כשנה ומטרתו לעורר מודעות, לתמוך ולתת כלים מקצועיים על מנת להגביר את הנגישות לאינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות. באתר תוכלו למצוא בין היתר: תקינה ישראלית רשמית והנחיות כיצד להנגיש אתרי אינטרנט, מאגרי מידע רבים מהארץ ומהעולם המסבירים את חשיבותה של הנגישות לרשת, מנחים, מיעצים ומדגימים כיצד להנגיש אתרים, פורום לתקשורת ורשימת מומחים לכל המתענינים והעוסקים בתחום ההנגשה לאינטרנט.


לאתר...
בעלות: נגישות באינטרנט

סוג לקות: כולם
חוק לימוד חובה (הוראת שעה), תשל"א - 1971

חוק זה, מהווה תיקון לסעיף 2 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, ומתייחס לחוק לימוד חובה לנערים בני 14 ו- 15.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק לימוד חובה (הוראת שעה), תשי"ד - 1953

חוק לימוד חובה (הוראת שעה), תשי"ד - 1953, מתמקד בשכר לימוד עבור חינוך בגן ילדים רשמי, שיעור שכר הלימוד ודירוגו, גבייה ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998

מטרת חוק זה היא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. כמו כן, המטרה היא גם לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו. בחוק מופיעים שבעה פרקים המתמקדים בנושאים שונים וביניהם תעסוקה, שירותי תחבורה ציבורית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועוד.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות), התשנ"ה - 1995

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - ניכוי עלות מחלות קשות. התקנות כוללות בין היתר את הסעיפים: קביעות מחלות קשות ועלותן, מועדי העברת מידע מקופת חולים למנהל למוסד לביטוח לאומי בדבר מספר חבריה הלוקים בכל אחת מן המחלות הקשות ומועדי הודעות המנהל למוסד לביטוח לאומי, על הסכום הכולל של העלויות בעד השירותים הרפואיים לכלל המבוטחים הללו. תקנות נוספות עוסקות בניכוי התשלום החודשי ובהעברת העלויות לקופות החולים. 


למידע המלא...
סוג לקות: מחלות כרוניות, מערכתיותתסמונות
חוק מידע גנטי, התשס"א - 2000 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק מידע גנטי, התשס"א - 2000.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
חוק מידע גנטי, התשס"א - 2000

החוק מעגן את הכללים לפיהם תיערך בדיקה גנטית וזאת על מנת לשמור ולהגן על זכותו של הנבדק לפרטיות לגבי המידע הגנטי המזוהה, והכל בלי לפגוע באיכות הטיפול הרפואי, במחקר הרפואי והגנטי, בקידום הרפואה ובהגנה על שלום הציבור. 
למידע המלא...
סוג לקות: כולם

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי), התש"ס - 2000

התקנות עוסקות בניכוי ובתשלום החזר בעד דמי ביטוח רפואי - תשלום לקופת החולים, דרישה לקבלת החזר, החזר למבוטח ומסירת מידע.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק לימודי חובה, תש"ט - 1949 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק לימודי חובה, תש"ט - 1949.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
חוק לימודי חובה, תש"ט - 1949

חוק לימוד חובה מפרט מהו לימוד חובה לילדים ולנערים ומי זכאי ללימוד חינם. בנוסף החוק מתמקד בסעיפים העוסקים בחובת רשות החינוך המקומית לספק מסגרת לימודים במוסד חינוך, בחובת הרישום המוטלת על הורי הילד ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים), התשנ"ט - 1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - דיווח של קופות חולים על ניפוק תכשירים. התקנות מתמקדות בהגדרות, במועד הגשת הדו"ח החצי-שנתי, בצורת הדו"ח, בתוכנו ובהוראת מעבר.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות), התש"ס - 2000

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - ניכוי ותשלום החזר בעד שירותי בריאות. התקנות כוללות את מועד תשלום ההחזר בעד שירותי בריאות למבוטח, את תשלום ההחזר לבית החולים ואת ניכוי ההחזר מדמי ביטוח הבריאות. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה), התשנ"ט - 1998

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי - תכנית לשירותים נוספים ושינויים בה. התקנות מתמקדות בין היתר, במסמך הזכויות והחובות של העמיתים ובבקשת מבוטחים חדשים להצטרף לתכנית.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (מפרטי רכב בטיחותי), התשנ"ה - 1995

תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים. התקנות עוסקות במפרט טכני בטיחותי להסעת ילדים נכים הנזקקים (ולאלו שאינם נזקקים) לעגלת נכים או למכשירים אורטופדיים.  
למידע המלא...
סוג לקות: נכות פיזיתמוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותינכויות רב תחומיותתסמונות

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד - 1993

חוק דמי מחלה - היעדרות בשל מחלת הורה. החוק מתמקד במימוש זכותו של עובד, לממש עד ששה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ההורה שלו שמלאו לו 65 או של בן זוגו, על חשבון תקופת (ימי) המחלה שלו.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח - 1998

חוק דמי מחלה - היעדרות בשל מחלת בן זוג. החוק עוסק בזכותו של עובד לממש עד 6 ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה שלו עצמו.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס - 2000

חוק דמי מחלה - היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג. החוק מתמקד במימוש ימי מחלה של עובד עקב טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת ימי המחלה שהצטברו לזכותו.


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
תקנות זכויות החולה (דרכי מינוי, תקופת כהונה, וסדרי עבודה של ועדות אתיקה), התשנ"ז - 1996

התקנות עוסקות במקום מושבן של ועדות אתיקה ובאזורי הסמכות שלהן, בדרכי מינוי חברי הוועדה, בתקופת הכהונה, בסדרי עבודה של ועדות אתיקה - מועד הדיון בפנייה והחלטת הוועדה, דיון בדלתיים סגורות ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט - 1969 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט - 1969.
למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: מוגבלות שכלית התפתחותית / עיכוב התפתחותי
חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א - 1991

חוק טיפול בחולי נפש. לחוק זה 50 סעיפים וביניהם כאלו המתמקדים באשפוז על פי בדיקה, באשפוז מרצון של חולה ושחרורו, בהוראה לאשפוז כפוי, בהגשת ערר ועוד. סעיפים אחרים עוסקים במינוי ראש שירותי בריאות הנפש ובתפקידיו, במינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער ועוד. כמו כן מופיע סעיף העוסק בזכויות החולה - זכאותו לקבלת טיפול, זכאותו לקיים קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים, להחזיק חפצים אישיים ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: הפרעות רגשיות
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988

בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה תמצאו הנחיות הבאות להגן על העובדים מפני פגיעה בזכויותיהם במקום עבודתם, וביניהם: איסור הפליה בין עובדים או בין דורשי עבודה, שמירת זכויות העובדים, מניעת הרעת תנאים ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם
חוק שווין ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לחוק שווין ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988.


למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001 : הסבר קשר : הבית של המשפחות המיוחדות

הסבר לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001.


למידע המלא...
בעלות: קשר : הבית של המשפחות המיוחדות (ע"ר)

סוג לקות: כולם
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), התשס"ב - 2001

הסעיפים בתקנות עוסקים בהקצאת חניות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלות, בהקצאת מקומות חניה ע"י המעביד ללא תלות במעמדו של העובד ועוד. 


למידע המלא...
סוג לקות: כולם