מקום מיוחד להורים ולמשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, מקום מיוחד, הורים, ילדים, חינוך מיוחד, צרכים מיוחדים, נכות פיזית, ליקויי למידה, הפרעות קשב, ADHD, ליקויי ראייה, ליקויי שמיעה, ליקויי שפה, פיגור, תסמונת, אוטיזם, PDD, אספרגר
חוקים וזכויותחוקים וזכויות
840840
חינוךחינוך
בריאותבריאות
רווחהרווחה
חוזרי מנכ"ל
הורות ומשפחההורות ומשפחה
ציודציוד
המעבר לבגרותהמעבר לבגרות
פנאיפנאיהשימוש באתר הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש בתנאים המפורטים להלן


 
 
דף מאגר ראשי > חינוך > חוזרי מנכ"ל
דף מאגר ראשי > חינוך > זכויות


הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד, חוזר מנכ"ל תשסד/‏4(א), 1.2‎-33 - חלק ב'

לחלק א' של חוזר מנכ"ל

3. הקצאת שעות מסל שילוב - מתי"א (מקור 24)

3.1 כללי

שעות התקן המוקצות משעות שילוב - מקור 24 - הן שעות חינוך מיוחד המיועדות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל המשתתפות בתכנית השילוב שפורסמה בחוזר הוראות הקבע סג/10(ב).

3.2 הייעודים המותרים ממקור 24

קוד הייעוד

הייעוד

דברי הסבר

19

שעות ניהול

לבית-הספר: לפי המפתח המפורט בחוזר המנהל הכללי שצוין לעיל.
למרכז טיפולי: 2 ש"ש לכל 25 שעות הוראה עד תקרה של 12 ש"ש לניהול.
למתי"א: שעות הניהול תוקצינה ממקור סל תגבור חנ"מ (ראה להלן).

23

גן/כיתת
שילוב

לגן משולב: 27 ש"ש להוראה + 3 ש"ש להכנה לגננת המשתלבת.
לכיתה משולבת בבי"ס: 24 ש"ש לפחות להוראה + 2 ש"ש להכנה למורה המשתלבת.

21

שעות הכנה

שעות הכנה למורי השילוב המחושבות לפי היקף משרתם בשילוב,
על-פי המפתח המפורט בחוזר המנהל הכללי שצוין לעיל.

24

שעות מקדמות

שעות הוראה בתחומי החינוך המיוחד

26

שי"ח

שעות להוראה של גננת שי"ח

27

טיפול
פארא-רפואי

שעות לטיפול בריפוי בעיסוק, בריפוי בדיבור ובפיזיותראפיה

33

טיפול ביצירה ובהבעה

שעות לטיפול באמנות, בתנועה, במוזיקה, בדרמה ובמחול,
בביבליותראפיה ובפסיכודרמה

הערות

א. כל שעות השילוב, למעט שעות הניהול, תוקצינה על-ידי מחלקת התקן במחוז כ"שעות מקדמות" (ייעוד 24). החלוקה לייעודים והדיווח עליהם ייעשו על-ידי מנהל מתי"א, על-פי ההנחיות בחוזר המנהל הכללי שצוין לעיל ובאישור המפקח על החינוך המיוחד.

ב. שעות ההכנה תדווחנה לגזברות כשעות הוראה וכחלק מהיקף משרתו של המורה.

ג. נוהלי הפתיחה של גן משולב וכיתה משולבת ומספר התלמידים המשולבים בכל אחד מהם מפורטים בחוזר הוראות קבע סג/10(ב), סעיף 32-.1.2

4. הקצאת שעות מסל שילוב (מקור 14)

4.1 כללי

שעות השילוב הן שעות חינוך מיוחד המוקצות למסגרות החינוך הרגיל במוסדות שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי ובמוסדות מוכרים שאינם רשמיים. שעות אלה מיועדות לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות אלה:

 • גני ילדים רגילים, ובכלל זה גני ילדים משולבים
 • כיתות רגילות וכיתות לחינוך מיוחד בבתי-ספר יסודיים של החינוך הרגיל
 • כיתות רגילות וכיתות לחינוך מיוחד בחטיבות הביניים של החינוך הרגיל.

מובהר בזאת שאין לעשות שימוש בשעות שילוב למתן שיעורי עזר לתלמידים מתקשים או לפיצול כיתות להקבצות.

4.2 הייעודים המותרים להקצאת שעות ממקור 14

קוד הייעוד

הייעוד

דברי הסבר

19

שעות ניהול

בבית-ספר: ש"ש אחת לניהול בגין כיתה טיפולית.
במרכז טיפולי: 2 ש"ש לכל 25 שעות
טיפול עד תקרה של 12 ש"ש לניהול.

23

גן/כיתת שילוב

בגן משולב: 27 ש"ש להוראה + 3 ש"ש להכנה לגננת המשתלבת.
בכיתה משולבת בבי"ס: 24 ש"ש לפחות להוראה + 2 ש"ש להכנה
למורה המשתלבת.

24

שעות מקדמות

שעות הוראה בתחומי החינוך המיוחד

25

שילוב כיתה טיפולית

22 ש"ש להוראה בכיתה טיפולית + 2 ש"ש להכנה

26

שי"ח

שעות להוראה של גננת שי"ח, ובכלל זה שעות הכנה

27

טיפול פארא-רפואי

שעות לטיפול בריפוי בעיסוק, בריפוי בדיבור ובפיזיותראפיה

33

טיפול ביצירה ובהבעה

שעות לטיפול באמנות, בתנועה, במוזיקה, בדרמה ובמחול ולביבליותראפיה.

הערות

א. הקצאת שעות השילוב על-פי הייעודים לעיל תיעשה על-ידי האגף לחינוך מוכר, על-פי הנחיות הפיקוח על החינוך המיוחד, במסגרת המשאבים הקיימים באגף.

ב. אין לפתוח כיתות טיפוליות חדשות מעבר לכיתות לקיימות.

5. הקצאת שעות מסל החופשות (מקור 15)

5.1 כללי

הקצאת שעות מסל החופשות תיעשה כהקצאה של שעות בודדות (ולא שעות תקן שנתיות), והיא מיועדת למסגרות של חינוך מיוחד הפועלות בתקופות החופשה על-פי חוק החינוך המיוחד, בהתאם להוראות המפורסמות בחוזר הוראות קבע נח/10(ג), סעיף 1.2‎-9, ובחוזר הוראות הקבע נט/2(א), סעיף 11-.1.2

5.2 הייעודים המותרים ממקור 15

קוד הייעוד

הייעוד

דברי הסבר

01

כללי

שעות ההוראה בתכניות החופשה

21

שעות הכנה

שעות הכנה למורה או לממלא מקומו בתכנית החופשה

27

טיפול
פארא-רפואי

לכיתות של תלמידים בעלי לקויות קשות,
שבהן ניתנים טיפולים אלה במהלך שנת הלימודים הרגילה

98

ריכוז

שעות לריכוז תכנית ההפעלה בחופשה

5.3 על-פי ההנחיות והקריטריונים שפורסמו בחוזר המנהל הכללי שהוזכר לעיל, תוקצינה שעות למוסדות החינוך עבור תכנית החופשה כלדקמן:

5.3.1שעות בודדות בשבוע

הייעוד

מספר השעות הבודדות בשבוע לכיתה

כללי

לכיתה של תלמידים אוטיסטים

בית ספר

גן ילדים

בית ספר

גן ילדים

שעות כללי (שעות הוראה)

29 שעות

שעות

35 שעות

35 שעות

שעות שעות הכנה

3 שעות

3 שעות

3 שעות

3 שעות

שעות שעות ריכוז

2 שעות

-

2 שעות

-

סה"כ

34 שעות

32 שעות

40 שעות

38 שעות

הערות

א) אשכול גני ילדים תוקצינה 2 שעות ריכוז בשבוע.
ב) לכיתה לתלמידים אוטיסטים יש להוסיף 5 שעות בשבוע לריכוז ולהכנה בגין ההפעלה בשעות אחר הצהריים בין השעות 13.35-.16.45

5.3.2 שעות לימים בודדים לימי לימוד בודדים תוקצינה 6 שעות בודדות לכיתה ליום (5 שעות הוראה ושעה אחת להכנה ולריכוז).

5.3.2 תוספת שעות לטיפולים פארא-רפואיים (ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת) להלן סוגי הכיתות הזכאיות להקצאת שעות לטיפולים פארא-רפואיים בתכניות החופשה:
19 - משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות
21 - אוטיסטים
24 - בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים
26 - בעלי פיגור בינוני מורכב
28 - בעלי הפרעות נפשיות קשות.
לכל כיתה כנ"ל תוקצה תוספת של 10 שעות בודדות בשבוע טיפולים פארא-רפואיים (לימים בודדים 2 שעות בודדות יום).

התוספת מותנית בכך שטיפולים אלה ניתנים תלמידים במהלך שנת הלימודים הרגילה ובאישור מפקח ושהובטחה עבודתם של המטפלים פארא-רפואיים בחופשה.

6. הקצאת שעות ממקור סל שח"ם (מקור 16)

6.1 כללי

6.1.1 שעות התקן ממקור סל שח"ם מיועדות למתן טיפולים פארא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד אלה:

 • בגני ילדים לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות
 • בבתי-ספר לחינוך מיוחד: כל סוגי הכיתות
 • בבתי-ספר לחינוך רגיל: רק כיתות חינוך מיוחד שהתקן הבסיסי שלהן מוקצה ממקור 06.

הערה: תלמידים בכיתות מקדמות יקבלו טיפולים פארא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה, בהתאם לצרכים של כל תלמיד, משעות השילוב, על-פי ההנחיות שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סג/10(ב), סעיף 32-.1.2

6.1.2 הקצאת השעות ממקור סל שח"ם תיעשה על-פי הקריטריונים וההנחיות שיפורסמו בעניין זה בחוזר המנהל הכללי.

6.2 הייעודים המותרים ממקור 16

קוד הייעוד

הייעוד

דברי הסבר

27

טיפול
פארא-רפואי

שעות לפיזיותראפיה, לריפוי בעיסוק ולריפוי בדיבור

33

טיפול
ביצירה ובהבעה

שעות לטיפול באמנות,
בתנועה, במוזיקה, בדרמה ובמחול,
בביבליותראפיה ובפסיכודרמה

7. הקצאת שעות ממקור סל תגבור חנ"מ (מקור 17)

7.1 הייעודים המותרים ממקור 17

קוד הייעוד

הייעוד

דברי הסבר

17

אשכול גנים*

שעות ניהול לאשכול גני ילדים: לפי 2 ש"ש לכיתה.
לכיתות שבהן הוארך יום הלימוד על-פי חוק החינוך
המיוחד תיתוסף ש"ש אחת לניהול.

19

שעות ניהול

 • תוספת של 3 ש"ש לניהול עבור בית-ספר שיש
  בו 6‎-4 כיתות מיוחדות ותוספת של 5 ש"ש לבית-ספר
  שיש בו 7 כיתות מיוחדות ומעלה.
 • שעות ניהול למתי"א על-פי מפתח שפורסם
  בחוזר הוראות הקבע נח/9(א), סעיף 3-.1.2

20

ייעוץ חינוכי

2 ש"ש לכיתה בבית ספר לחינוך מיוחד שיש בו יועץ חינוכי,
על-פי מכסת השעות המצויה בכל מחוז.

28

שעות לחירשים ולכבדי שמיעה

שעות תמיכה בתלמידים חירשים וכבדי שמיעה שאינם
לומדים בכיתות של חירשים וכבדי שמיעה, על-פי הצרכים
ובמסגרת המכסה הקיימת בכל מחוז.

29

שעות לילדים חולים

שעות תמיכה בתלמידים שהבריאו ממחלה ממושכת על-פי
הצרכים ובמסגרת מכסת השעות הקיימת בכל מחוז (התמיכה
בתלמידים אלה בבית-חולים או בבית נעשית ממקורות אחרים ובאמצעים אחרים).

30

שעות לעיוורים וללקויי ראייה

שעות תמיכה בתלמידים עיוורים ולקויי ראייה שאינם
לומדים בכיתות של עיוורים ולקויי ראייה, על-פי הצרכים
ובמסגרת המכסה הקיימת בכל מחוז.

98

שעות ריכוז

שעות ריכוז למתי"א על-פי מפתח שפורסם בחוזר
הוראות הקבע נח/9(א), סעיף 3-.1.2

* אשכול גנים כולל 4 כיתות גן לחינוך מיוחד באתר אחד, על-פי אישור גף אמח"י, בתיאום עם האגף לחינוך קדם-יסודי והאגף לחינוך מיוחד.

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, מפקחת ארצית והממונה על שח"ם, טל' 03‎-6896104/5, פקס' 03‎-6896169, דוא"ל leasha@education.gov.il.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/‏4(א), ו' כסליו תשס"ד, ‏1 בדצמבר ‏2003


ביבליוגרפיה
שם חוזר מנכ"ל: הקצאת שעות תקן ממקורות החינוך המיוחד, חוזר מנכ"ל תשסד/‏4(א), 1.2‎-33 - חלק ב'
בעלות: ישראל. משרד החינוך
מספר : הוראות הקבע נח/10(א)
תאריך תחולה: 1 דצמבר 2003
תאריך פרסום: -


החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי של הורים ואנשי מקצוע לצורך קבלת מידע בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצוינים בתחתית כל פריט.


האנשים שמאחורי האתר כיתבו אלינו המרכז לטכנולוגיה חינוכית מרכז מידע, הכוונה וייעוץ להורים (ע.ר.) מפת האתר כיתבו אלינו